Sne Knong Plerng Komnom
Sne Knong Plerng Komnom
Rating 8.2
Bookmark

Sne Knong Plerng Komnom

Watch full episodes Sne Knong Plerng Komnom, download Sne Knong Plerng Komnom english subbed, Sne Knong Plerng Komnom eng sub, download Sne Knong Plerng Komnom eng sub, stream Sne Knong Plerng Komnom at Fanta Drama.
Sne Knong Plerng Komnom, ស្នេហ៍ក្នុងភ្លើងគំនុំ
Status: Completed Network: Studio: Released: Nov 01, 2023 Duration: 45 Min Season: Country: Type: TV Episodes: 15 Censor: Censored Casts: , , , , , Posted by: fanta drama Released on: Updated on:
Watch streaming Sne Knong Plerng Komnom English Subbed on Fanta Drama. You can also download free Sne Knong Plerng Komnom Eng Sub, don't forget to watch online streaming of various quality 720P 360P 240P 480P according to your connection to save internet quota, Sne Knong Plerng Komnom on Fanta Drama MP4 MKV hardsub softsub English subbed is already contained in the video.

Synopsis Sne Knong Plerng Komnom

Patyot and Ohngaong’s parents were best friend and then Ohngaong’s father betrayed Patyot’s father and they became sworn enemies. Although they hated each other no one stepped into the other’s territory because both were of equal power. Patyot and Ohngaong meet at an art gallery and their families don’t know they like each other. One day they go to a party and they are finally going to introduce their parents to the person they are “dating” and the truth is revealed. Later, the guy who was supposed to marry Ohngaong kills Patyot’s cousin and Ohngaong’s brother, but Patyot is the one accused of the murder. When the truth is finally revealed it might be too late.

Gallery Sne Knong Plerng Komnom

Comment

Leave a Reply